Herziening kerkenraadsbesluit

Herziening voorgenomen besluit gebouwen.
Naar aanleiding van de wijkbijeenkomsten over de gebouwen heeft de kerkenraad in zijn vergadering van maandag 2 december jongstleden het volgende besloten:
Met ingang van 1 januari 2020 wordt om de maand gekerkt in De Kern dan wel in de Ontmoetingskerk.
We doen dit onder andere om goed af te kunnen wegen of de capaciteit van beide kerkgebouwen voldoende is om bijvoorbeeld ook de Paascyclus te kunnen vieren in april. De Paascyclus zal daarom worden gehouden in gebouw De Kern en we starten de maand januari met kerken in de Ontmoetingskerk.
Het afwisselend kerken in bovengenoemde gebouwen blijft het geval totdat de gemeente vanwege de aanpassing van de Ontmoetingskerk, dan wel
De Kern slechts in één van deze beide gebouwen kan kerken.
Nadat het definitief gekozen en aangepaste kerkgebouw klaar is, zal in ieder kerkgebouw dat definitief aan de eredienst onttrokken wordt, dus ook de Dorsvloer, een speciale afsluitende dienst worden gehouden.
U kunt dit besluit nalezen op de website en in kerkblad Samen.