Beleid
De hoofdtaak van de (wijk)diaconie is het ondersteunen van sociaal zwakkeren in de samenleving. Dat doet ze door zelf de naaste te helpen waar dat nodig en mogelijk is. Ook komt ze voor hen op in gesprekken met de burgerlijke overheid en andere organisaties. In het diaconaat gaat het om barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid. In de praktijk krijgt dat gestalte door het opkomen voor kwetsbare mensen, in woorden, daden en materieel.

 Bewustwording
Om de gemeente op diaconaal gebied optimaal te kunnen laten functioneren, investeert de diaconie waar mogelijk in kennis op diaconaal en maatschappelijk gebied door middel van deskundigheidsbevordering.

Plaatselijk
De wijkdiaconie verricht haar werk in overleg met het College van Diakenen2 . Daar waar mogelijk zal worden overlegd en/of samengewerkt met lokale organisaties zoals Vrede voor de Stad. De wijkdiaconie laat zich in haar werk ook bijstaan door gemeenteleden.

Om ook in de directe omgeving diaconale hulp te kunnen verstrekken, is het nodig dat de wijkdiaconie functioneert als een loket waar concrete hulpvragen of signalen kunnen worden gemeld.

Diaconaat is vanuit de eigen mogelijkheden en contacten hulp bieden als er hulp gevraagd wordt. Derhalve dient de diaconie oog te hebben voor de problemen van een ieder, in de kerk maar ook daarbuiten. Vanuit de presentiebenadering proberen we daarbij verder te kijken dan iemands problemen en de ander als mens, als schepsel te blijven zien.De gemeente zal zich bewust moeten zijn van haar diaconale roeping. Daarom wordt de gemeente bij diaconale projecten nauw betrokken. Hierdoor ontstaat interactie, bewustwording en medewerking. Ook in de liturgie zal er diaconale aandacht moeten zijn.

Er is een noodhulpdiaken die oplossingen zoekt voor mensen die bijvoorbeeld in financiële nood verkeren. Bij aandacht voor armoede wordt ook aangesloten bij plaatselijke initiatieven.

Met betrekking tot aandacht voor ouderen moet gekeken worden waar de diaconie behulpzaam kan zijn. Veel wordt hier al gedaan bij het pastoraat.

Ten aanzien van de jeugd is het ook van belang waar wij aansluiting kunnen vinden bij bestaande initiatieven, bijvoorbeeld vanuit wijkgemeente De Brug.

De diaconie heeft naast deze taken ook tot taak om minder mobiele gemeenteleden in de gelegenheid te stellen kerkdiensten mee te beleven door het organiseren van de kerkauto en de opname en uitzending van kerkdiensten via internet en kerktelefoon.