De Verbinding

Wie zijn wij

Ben je geïnteresseerd in de kerk of in het geloof van christenen? Er kunnen allerlei momenten in je leven zijn dat de kerk iets te bieden heeft. Wil je de kerk van binnen bekijken? Mensen ontmoeten? Ga je trouwen of heb je een kind gekregen en wil je het geloof daarbij betrekken? 
Wil je tot rust komen? Moet je iemand begraven? 
Loop gerust (digitaal) binnen. Je bent welkom!

Ben je geïnteresseerd in de kerk of in het geloof van christenen? Er kunnen allerlei momenten in je leven zijn dat de kerk iets te bieden heeft. Wil je de kerk van binnen bekijken? Mensen ontmoeten? Ga je trouwen of heb je een kind gekregen en wil je het geloof daarbij betrekken? 
Wil je tot rust komen? Moet je iemand begraven? 
Loop gerust (digitaal) binnen. Je bent welkom!

Meer weten over geloven?
Als protestantse gelovigen beseffen we dat er meer is in het leven. Dat blijkt bijvoorbeeld bij momenten van geluk, maar ook als het schuurt in ons dagelijks leven of in de samenleving. Waar kun je doorvragen als je denkt dat er meer is dan wonen, werken, winkelen, uitgaan? 
Waar vind je hoop? Hoe vind je tijd voor rust en bezinning in je agenda? 
Is er een gemeenschap waar je welkom bent zoals je bent, met of zonder succesverhaal?

Weet dat onze kerkdeur voor jou open staat.
Zoekers, twijfelaars en critici: welkom. We staan open voor gesprek. 
Wil je je eerst oriënteren? Gebruik dan deze website als uitgangspunt!

Wij hopen dat je door het bekijken van onze website even enthousiast over onze gemeente wordt als wij al zijn. Graag nodigen wij je uit om een kerkdienst te bezoeken of om mee te doen met één van de anderen activiteiten die geboden worden.

De meeste diensten beginnen om 10.00 uur op zondagmorgen. We zingen meestal uit het nieuwe Liedboek (2013) en lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV 2004). In verschillende kringen en bijbelstudies is het mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan over je vragen en de betekenis die je geloof kan hebben voor je leven.

Pastoraat ruimte en tijd voor een goed gesprek

Veel mensen worden van tijd tot tijd geconfronteerd vragen als ‘waar leef ik eigenlijk voor?’, ‘wat is nu werkelijk belangrijk in mijn leven?’ of ‘hoe kan ik verder met mijn leven na een pijnlijk verlies?’. Ook mooie dingen die je meemaakt kunnen je kijk op het leven soms danig overhoop halen, denk bv. aan de geboorte van een (klein)kind. Temidden van alle vragen en onzekerheden die het leven met zich mee kan brengen zoek je naar antwoorden, naar houvast.

Veel mensen worden van tijd tot tijd geconfronteerd vragen als ‘waar leef ik eigenlijk voor?’, ‘wat is nu werkelijk belangrijk in mijn leven?’ of ‘hoe kan ik verder met mijn leven na een pijnlijk verlies?’. Ook mooie dingen die je meemaakt kunnen je kijk op het leven soms danig overhoop halen, denk bv. aan de geboorte van een (klein)kind. Temidden van alle vragen en onzekerheden die het leven met zich mee kan brengen zoek je naar antwoorden, naar houvast.

Binnen onze gemeente verbinden we die zoektocht met God. Niet omdat we geloven dat God op alle vragen een antwoord heeft of dat God zelf het antwoord is op je vragen. Wel omdat we denken dat God een ander licht op jouw leven kan laten schijnen. 

De kerk en ook de pastores kunnen je de antwoorden op jouw vragen niet geven, die zul je zelf moeten vinden. De pastores kunnen je wel helpen in jouw zoektocht naar antwoorden, kunnen jou helpen om te zoeken naar de verbinding tussen God en jou.

Als wij in onze gemeente spreken over God, dan doen we dat vanuit de christelijke traditie. Tegelijk beseffen we heel goed dat God voor iedereen wat anders kan betekenen en dat iedereen daar zo zijn eigen beelden en woorden voor heeft, zoals Vader, Moeder, Bron, Barmhartige of Liefde. 

We beseffen ook dat het soms heel moeilijk kan zijn om in God te geloven, dat je soms twijfels hebt of er wel zoiets of iemand als God bestaat.

Dat alles is bij ons bespreekbaar, in alle openheid en met respect voor ieders overtuiging. 

Zou je het fijn vinden om eens in gesprek te gaan met één van de pastores of andere leden van het pastorale team? Wil jij graag eens je verhaal kwijt en in vertrouwen delen wat jou bezighoudt, weet dat je dan bij ons een luisterend oor en een open hart vindt.

Neem gerust eens contact op met één van de voorgangers of de voorzitter van het pastorale team.

Diaconie het dienen van je naaste, de mensen, de wereld

De hoofdtaak van de (wijk)diaconie is het ondersteunen van sociaal zwakkeren in de samenleving. Dat doet ze door zelf de naaste te helpen waar dat nodig en mogelijk is. Ook komt ze voor hen op in gesprekken met de burgerlijke overheid en andere organisaties. In het diaconaat gaat het om barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid. In de praktijk krijgt dat gestalte door het opkomen voor kwetsbare mensen, in woorden, daden en materieel.

Bewustwording 
Om de gemeente op diaconaal gebied optimaal te kunnen laten functioneren, investeert de diaconie waar mogelijk in kennis op diaconaal en maatschappelijk gebied door middel van deskundigheidsbevordering.

Plaatselijk 
De wijkdiaconie verricht haar werk in overleg met het College van Diakenen. Daar waar mogelijk zal worden overlegd en/of samengewerkt met lokale organisaties zoals Vrede voor de Stad. De wijkdiaconie laat zich in haar werk ook bijstaan door gemeenteleden. Om ook in de directe omgeving diaconale hulp te kunnen verstrekken, is het nodig dat de wijkdiaconie functioneert als een loket waar concrete hulpvragen of signalen kunnen worden gemeld.

Diaconaat is vanuit de eigen mogelijkheden en contacten hulp bieden als er hulp gevraagd wordt. Derhalve dient de diaconie oog te hebben voor de problemen van een ieder, in de kerk maar ook daarbuiten. Vanuit de presentiebenadering proberen we daarbij verder te kijken dan iemands problemen en de ander als mens, als schepsel te blijven zien.De gemeente zal zich bewust moeten zijn van haar diaconale roeping. Daarom wordt de gemeente bij diaconale projecten nauw betrokken. Hierdoor ontstaat interactie, bewustwording en medewerking. Ook in de liturgie zal er diaconale aandacht moeten zijn.

Wat is spiritualiteit?

Een levensstijl, zou ik zeggen. Hoe sta je in het leven? Je spiritualiteit is je wijze van in het leven staan, maar er kan ook een traditie mee worden aangeduid waarin een levensstijl wordt gecultiveerd. Dus spiritualiteit is bepaald niet vaag of zweverig. Voor spiritualiteit moet je je verstand gebruiken, zei professor Dr. Kees Waaijman. 

Spiritualiteit is een woord dan veel oproept. Dat komt omdat het woord verschillende betekenissen kan hebben. Het kan slaan op een manier van in het leven staan, maar ook slaan op leer en traditie, of bepaalde religieuze praktijken( bijvoorbeeld franciscaanse spiritualiteit, boeddhistische- of christelijke spiritualiteit).

Nu weet ik wel dat er ook allerlei andere spirituele denkbeelden en methoden zijn. Sommigen zijn inderdaad redelijk vaag of speculatief. Vaak wordt er gezocht naar balans in je lijf of je leven en daarvoor kan van alles ingezet worden, tot aan edelstenen toe. Hierover spreken wij niet als het om christelijke spiritualiteit gaat. Nuchterheid en rationaliteit worden bij de christelijke spiritualiteit nooit uit het oog verloren. Natuurlijk wij weten van de grenzen van de rationaliteit, maar we gaan zo lang mogelijk te rade bij het onderscheidingsvermogen van de rede.

Wij denken en geloven dat je voor  spiritualiteit je hersens moet gebruiken. De laatste  eeuwen is dat besef een beetje verloren gegaan, maar tot aan de Middeleeuwen waren alle grote mystici grote denkers en grote denkers waren mystici. Na de Middeleeuwen lopen denken en spiritualiteit bij elkaar weg en worden ze tegen elkaar uitgespeeld. 
Dat is jammer en een groot verlies. Spiritualiteit komt van het woord spiritus, geest. Het gaat bij spiritualiteit om geestesgesteldheid, dat van waaruit je leeft. Het is een grondhouding in je bestaan van waaruitje bestaan oriëntatie ontvangt. Je zou kunnen zeggen dat spiritualiteit een soort levensstijl is.

Kijk, je kunt zeggen dat de spiritualiteit de ‚vorm“van je leven is en zich onderscheid van de „inhoud“ van je leven. Je hebt een baan, je bent vader of moeder, je doet vrijwilligerswerk en hebt je kwaaltjes en ziektes, maar hoe je daar tegenover staat en invulling geeft aan je bestaan heeft te maken met spiritualiteit. Dus, ook al sta je er niet bij stil, iedereen leeft vanuit een bepaalde spiritualiteit.

Hoe God hierin een rol speelt? Hij kan een rol spelen, maar het hoeft niet. Vaak zal onbewust het „meer dan het gewone“ toch een rol spelen, ook bij mensen die zeggen er niet aan te doen. In het christelijk geloof geloven we dat er een scheppende, verlossende en inspirerende kracht uitgaat van God, die we met Exodus 3 de Aanwezige noemen en wiens aanwezigheid wordt getypeerd met de woorden: ‘Ik zal er zijn voor jou.’”

Godgeloof is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Het komt voort uit het besef dat het leven wonderlijk is. Dat er in het leven meer is dan wat voor de hand ligt. Dat voor de hand liggende draagt iets wonderlijks in zich en dat draagt een belofte in zich en dat komt samen in het woordje ‚God“. Kees Waaijman definieert spiritualiteit als ‘het betrekkingsgebeuren tussen God en mens’. In die betrekking kan van alles gebeuren: we kunnen vriendschap sluiten, zat zijn van elkaar, etc… Spiritualiteit is dus persoonlijk, is beleving. Voor velen is geloof vanuit het verleden vooral een leer, een ideologie. Iets waarmee je het eens bent, in conflict bent of naast je neerlegt. In onze tijd is geloof iets van jezelf geworden. Het gaat niet over anderen, maar over mij en mijn leven. Daarmee zijn de vragen over leer, moraal, ritueel en instituut niet van de baan, maar ze komen in een ander daglicht te staan. Uiteindelijk gaat het erom: Wat heb ik eraan? Hoe word ik een beter mens voor mijzelf en mijn omgeving?

Scroll naar boven