Adres- en contactgegevens

Kerkgebouwen : 

Dorpskerk
Kerkring 2
3201 CX Spijkenisse
0181-610362

Michaëlkerk
Anjerplein 1
3202 GE Spijkenisse
0181-613405

Postadres :
Wijkgemeente ‘De Brug’ Protestantse Gemeente Spijkenisse
Anjerplein 1
3202 GE Spijkenisse.

Predikant:
Ds Arenda Haasnoot
Tel.: 06 3077 7022
E-mail: predikant_debrug@pknspijkenisse.nl 

Pastoraalwerker:
Jan van Egmond
Forel 13
2986 RA Ridderkerk
06-29934613

E-mail: 
pastoraalwerker_debrug@pknspijkenisse.nl 

Kerkelijkwerker jeugd- en missionair werk:
Rob van Mourik 
Rob is verantwoordelijk voor al het jeugdwerk (uitgezonderd de kindernevendienst). Denk hierbij dus aan de groepen Rock Solid, Rock Steady, X-Site en Impact. Tevens vallen onder zijn verantwoordelijkheid de Destination diensten en het tiener- en jeugdpastoraat.

Daarnaast is Rob het eerste aanspreekpunt voor wat betreft het missionaire werk binnen onze gemeente.

R. van Mourik
tel. 06-15867350

E-mail:
kerkelijkwerker_debrug@pknspijkenisse.nl.

Scriba:
Mw Gerry de Boer
Tel.: 0181-635025

E-mail:
scriba_debrug@pknspijkenisse.nl

Vertrouwenspersonen:
De wijkkerkenraad van de Brug heeft twee gemeenteleden aangewezen als vertrouwenspersoon. Dat besluit komt voort uit de wens om iedereen die binnen de gemeente geconfronteerd wordt met niet integer gedrag de mogelijkheid te geven in een veilige omgeving daarover in gesprek te gaan, advies te vragen en eventueel hulp te zoeken. Het gaat in dit verband alleen om voorvallen, waarbij gemeenteleden betrokken zijn die zich in een positie bevinden waarin zij gezag en/of overwicht hebben op anderen. U moet dan denken aan predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen, maar ook andere personen die een vooraanstaande leidinggevende of coördinerende positie hebben in het kerkelijk leven. Bij het soort voorvallen kunt u denken aan ongewenste intimiteiten of financiele malversaties, maar ook om andere vormen van integriteitsschending. Het gaat alleen om gebeurtenissen die zich binnen kerkelijk verband hebben afgespeeld of afspelen. In andere gevallen kunt u zich gewoon wenden tot de predikant of anderen die met pastorale zorg zijn belast. De vertrouwenspersonen zijn verplicht alles wat hen in die hoedanigheid bekend wordt geheim te houden. Die verplichting vloeit voort uit de regels van de kerk. De vertrouwenspersonen werken volgens een protocol dat binnen de Protestantse Kerk Nederland wordt aanbevolen. U kunt het protocol hier inzien.

De vertrouwenspersonen stellen zich hieronder aan u voor.

Gehuwd, drie kinderen. Studeerde klinische psychologie in Leiden en deed aansluitend een 3-jarige opleiding pastorale counseling bij het Centrum voor Pastorale Counceling CPC. Werkte als ambulant hulpverlener en groepsbegeleider bij de Hoop GGZ Dordrecht. Thans heeft zij, in verbinding met het CPC haar eigen praktijk voor bijbelse hulpverlening in Spijkenisse. Marjolein is bereikbaar via e-mail: praktijkvoorbijbelsehulpverlening@xs4all.nl.
Een eenvoudig verzoekje om contact op te nemen volstaat.

Gehuwd, vijf kinderen, vier kleinkinderen. Studeerde recht in Leiden en theologie in Utrecht. Ad werkt sinds 1994 als rechter. Hij behandelde veel strafzaken, waaronder zedenzaken en fraudes. Ad was een aantal jaren ouderling en diaken. Hij was ongeveer 8 jaar voorzitter van het centraal kerkbestuur in Spijkenisse. Daarnaast maakte hij 10 jaar, waarvan 5 jaar als voorzitter, binnen de PKN deel uit van het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Sinds 2016 is Ad binnen de PKN lid van het Generaal College voor het opzicht, dat belast is met het in hoogste instantie beslissen over zaken waarin integriteitsschendingen aan de orde zijn. Ad is bereikbaar via e-mail: aph2013obld@gmail.com.

Een eenvoudig verzoekje om contact op te nemen volstaat.