Diaconie en zending

Bewustwording & signalering
Wat is Diaconie?
Diaconie is zorg hebben voor wie kwetsbaar is en hulp geven aan hen die in nood verkeren. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is hierin ons uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wie in nood verkeert of kwetsbaar is. In navolging van Jezus Christus probeert de diaconie een ieder te ondersteunen en te helpen waar dat nodig en mogelijk is. Door het onder de aandacht brengen van voorbede en via de collecten ondersteuning vragen voor diaconaal werk en zending, gaat de diaconie de gemeente voor in het bewust zijn van haar verantwoordelijkheid.

Algemeen aanspreekpunt is Gerrie Boelaars, email: meldpuntdiaconie_debrug@pknspijkenisse.nl

De Viering van het Heilig Avondmaal
Bij de viering van het Heilig Avondmaal heeft de diaconie een organiserende en dienstbare taak. Het H.A. wordt zo’n 6x per jaar gevierd. Het is een bijzondere dienst waarin God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus geëerd, geloofd en gedankt worden voor dit Nieuwe Verbond in Zijn Bloed, door lofliederen, Bijbeltekst en in (persoonlijk stil) dankgebed.

Het H.A. wordt u aangeboden met de tekenen van brood en wijn (in de beker of in een cupje met wijn of druivensap) die spreken van het Lichaam en Bloed van de Here Jezus, voor ons gegeven. Uitgenodigd aan het Heilig Avonmaal wordt een ieder die van harte geloofd dat de Here Jezus aan het Kruis in zijn/haar plaats het oordeel droeg en ons daarmee vrijgekocht heeft. (2 Korinthe 5:21). Kinderen zijn ook welkom aan het avondmaal, als zij geloof en besef hebben van wat er herdacht en gevierd wordt, onder de leiding en verantwoordelijkheid van een volwassen persoon.

Gemeente De Brug komt bijeen in de Dorpskerk en de Michaëlkerk. 
In de Dorpskerk wordt het Heilig Avondmaal zittend rondom de tafel gevierd. Dit gebeurt zo vaak als nodig is, totdat een ieder in de gelegenheid is geweest om deel te nemen aan de tafel des Heren.
In de Michaëlkerk kennen we het “lopend” Heilig Avondmaal. U loopt via het middenpad naar voren om daar het aangereikte stukje brood te eten. Dan loopt u verder naar de zijkant voor het drinken van de wijn of druivensap. Vervolgens loopt u door naar uw zitplaats.

Noodhulp
Wat is Noodhulp?
Noodhulp is het leggen van contacten, zover dit binnen de mogelijkheden van de diaconie ligt. De diaconie helpt waar geen andere helper is. E-mail: noodhulp_debrug@pknspijkenisse.nl

Collecten
In samenwerking met de Diaconie van wijkgemeente “de Verbinding” wordt per kalenderjaar een collecterooster gemaakt. Tijdens de dienst collecteren de diakenen  in samenwerking met collectanten. Voor de collecte in de dienst kunnen collectebonnen gebruikt worden. Ze zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau of online te bestellen via de webwinkel en via de volgende  link. https://site.skgcollect.nl/224/pagina/1842/collectebonnen.html

Daarnaast kunnen bijdragen voor de collecte gegeven worden via een QR-code. Deze worden wekelijks vermeld op de website, in de nieuwsbrief en in het kerkblad Samen. U kunt ook direct geld overmaken op de bankrekening van de wijkkas: IBAN: NL10 INGB 0005318156 t.n.v. Wijkgemeente de Brug, Spijkenisse o.v.v. het betreffende doel.

Zending
De diaconie coördineert in onze gemeente ook het zendingswerk. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op projecten die vanuit onze wijkgemeente worden gesteund. Het is voor deze projecten erg belangrijk dat er in Nederland mensen zijn die bidden, meeleven en ondersteunen (zowel geestelijk als financieel).

Op dit moment zijn wij als gemeente betrokken bij drie projecten:

  • Voor O.M.F. Internationaal werken Arend en Jolinda van Dorp
  • Voor Young Life werken Peter-Jan de Boer en Rob van Mourik
  • Voor Jeugd met een Opdracht werken Ellen en Remco Griffioen

Zie voor meer informatie over deze projecten, “Getuigen in de wereld”.

De collectes die we inzamelen voor onze zendingsprojecten worden volgens een bepaalde verdeelsleutel over deze projecten verdeeld. Bij het Heilig Avondmaal wordt altijd voor onze zendingsprojecten gecollecteerd.

Thuisfrontcommissie aanspreekpunt is, als zendingsdiaken, Gerrie Boelaars, e-mail: tfc_debrug@pknspijkenisse.nl

Bloemengroet
Iedere zondag staan er bloemen voor in de kerk. Deze worden als groet van de gemeente bezorgd bij iemand die ziek is, of om andere redenen bij wie een stukje bemoediging kan gebruiken. Dit wordt gecoördineerd door de ziekendiakenen die, in overleg met de predikant en/of de pastoraal werker, de namen van de zieken krijgt.
Wanneer U iemand weet die best eens bemoedigd zou mogen worden met een bloemengroet, kunt u dit doorgeven aan mw Gerrie Boelaars, bloemengroet_dk@pknspijkenisse.nl of 06-19754578 voor de Dorpskerk en Ankie Boot, bloemengroet_mk@pknspijkenisse.nl of 06-30617797 voor de Michaëlkerk.

Diverse acties
Indien mogelijk en van toepassing organiseert de Diaconie diverse acties.

  • 40 dagen project (op weg naar Pasen.)
  • Bootreis voor 70+
  • Actie Vakantietas; voor kinderen die niet op vakantie kunnen omdat  de financiën van de ouders dit niet toelaat. Dit geldt voor kinderen in de basisschool leeftijd
  • Sinterklaasactie in samenwerking met de voedselbank
  • Kerststukjes voor 80+
  • Stille actie: Voor mensen die niets of weinig extra te besteden hebben.

Wilt u een gift overmaken naar de Diaconie, dan kan dat op bankrekening NL43 RABO 0373739117 van Diaconie Protestantse Gemeente Spijkenisse o.v.v. “de Brug” en het doel waarvoor uw gift bestemd is.